foto-bouwbord-jan-hovink.jpg

Diensten

Projectplannen

Tsavo maakt integrale projectplannen met een opname van de huidige situatie en mogelijke scenario’s die dialoog en besluitvorming mogelijk maken.

Doel van het projectplan is het verkennen van de mogelijkheden om geformuleerde ambities te verwezenlijken. Risico’s en consequenties worden in beeld gebracht. Deze kunnen leiden tot bijgestelde ambities. Wat doen we met asbesthoudende ventilatiekanalen bij verduurzaming? En als de woning toch leeg moet om de brandveiligheid van verdiepingsvloeren te verbeteren, welke kans biedt dat voor verdere woningverbetering?

Projecten hebben een gefaseerde besluitvorming waarbij steeds gedetailleerdere informatie wordt gebruikt. Stap 1 is de quickscan voor de complexselectie, behorende bij een op organisatieniveau geformuleerde ambitie. Stap 2 is het projectplan van een specifiek complex ter onderbouwing van de scenariokeuze. Vervolgens wordt het scenario geoptimaliseerd. Het uitvoeren van een proefwoning of proefstrang is onderdeel van het optimalisatieproces, waarna als stap 3 het investeringsvoorstel volgt. Het project sluit met een decharge en evaluatie als stap 4.

>